Clase

Clasa 0 A
Diriginte: Gheorghiu Antonina
Clasa 10 A

Profil științe sociale intensiv lb. engleza

Diriginte: Chelaru Mihai
Clasa 10 B

Profil științe sociale

Diriginte: Olteanu Marcela
Clasa 10 C

Profil matematica - informatica

Diriginte: Trofin Ovidiu
Clasa 10 D

Profil matematica - informatica

Diriginte: Muraru Crina Cătălina
Clasa 10 E

Profil matematică - informatică

Diriginte: Mocanu Simona
Clasa 10 F

Profil științe ale naturii

Diriginte: Iftimescu Otilia
Clasa 11 A

Profil științe sociale

Diriginte: Roşu Roxana
Clasa 11 B

Profil matematică-informatică intensiv limba engleză

Diriginte: Bardaşu Nicoleta
Clasa 11 C

Profil matematică-informatică

Diriginte: Olteanu Mihăiţă Eugen

Pages